Kontakt opnimme

Bestjoer:

Foarsitter Jan de Vries 0516 471525
Sekretaris Theunis Osinga 0513 463161
Ponghâlder Wiebe Talman 0513 462966
Web-sidebehearder Ernst-Pieter Bantema 06 13831205

Keatsfjijld Tjalling Harkeswei 1 Alle woansdeis fanôf 19.00 oere